Anfang Oktober haben wir in unserer vorerst letzten, bilingualen Debatte die tschechische Ratspräsidentschaft und die damit einhergehenden Herausforderungen betrachtet. Zusammen mit drei Expert:innen können wir auf einen spannenden Debattenabend zurückblicken.

Welche Funktion übernimmt der Rat der EU?

Katharina Wolf, Vorsitzende der Europa-Union Sachsen, hat mit einem Input über den Rat der Europäischen Union den Abend eingeläutet. Dabei erklärte sie das europäische Gesetzgebungsverfahren und die Aufgaben der beteiligten Institutionen. Wichtig zu unterscheiden sind dabei der Europäische Rat (zusammengesetzt aus den Staats- und Regierungschef:innen) sowie der Rat der Europäischen Union (zusammengesetzt aus den jeweiligen Fachminister:innen). Letzterer übernimmt eine aktive Rolle beim Gesetzgebungsprozess. Der Vorsitz des Rates wechselt alle 6 Monate, wobei eine gemeinsame Triopräsidentschaft bestehend aus drei EU-Mitgliedstaaten über eineinhalb Jahre geplant ist.

Ziele und Motto der tschechischen Ratspräsidentschaft

Ivo Vacík, Referent für Europa und Internationales der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, erläuterte die Prioritäten der tschechischen Ratspräsidentschaft. Die Tschechische Republik sehe Europa als Aufgabe: Flüchtlingsströme sollen gemeistert und der Ukraine geholfen werden. Ferner müsse Energiesicherheit geschaffen und die EU-Wirtschaft unabhängiger von demokratiefeindlichen und instabilen Staaten werden. Außerdem müssen demokratische Institutionen Stärkung erfahren und europäische Werte offline sowie online vertreten werden. Wichtig hervorzuheben sei auch die Distanzierung zu den Regierungen von Polen und Ungarn, welche wesentlich EU-kritischer seien als die Tschechische Republik.

Inwieweit können diese Ziele durchgesetzt werden?

Die Ratspräsidentschaft beträgt lediglich 6 Monate. Dr. Thomáš Weiss, Leiter des Lehrstuhls für Europäische Studien der Karlsuniversität in Prag, sieht in der Präsidentschaft allem voran eine bürokratische Funktion. Verhandlungen können zwar unter einer gewissen Maßgabe gesteuert, aber nicht initiiert werden. Die gesetzten Prioritäten seien unter diesem Gesichtspunkt eher eine PR-Maßnahme auf der außen- und innenpolitischen Ebene. Dennoch sei sie wichtig, um bedeutende Signale zu setzen. Die Tschechische Republik sehe sich als eine ehrliche Vermittlerin, die neben nationalen Interessen auch europäische durchsetzen möchte, quasi eine "Ehevermittlerin im Europäischen Bund", so Dr. Weiss.

Wie kann die EU trotz zahlreicher Herausforderungen gestärkt werden?

Die Ratspräsidentschaft steht im Zeichen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Insbesondere Polen, Ungarn und die Tschechische Republik haben viele Geflüchtete aufgenommen, die es zu versorgen gilt. Weiter steige der Nationalismus innerhalb der EU-Staaten, wie zuletzt die Wahl in Italien gezeigt habe. Und neben der Energiekrise dürfe auch die Klimakrise nicht vergessen werden. Doch wie kann die EU wieder Menschen für sich begeistern?

Alle Anwesenden sind sich einig: Es brauche mehr grenzübergreifende und mehrsprachige Dialoge, die alle Interessierten an einen Tisch bringen. Außerdem müsse das Konstrukt der EU sowie dessen Vergangenheit und Werte immer wieder erklärt und begreifbar gemacht werden. Ein ganz konkreter Punkt seien zudem aktiv gelebte Städtepartnerschaften, so wie es im Ratspräsidentschaftsprogramm enthalten ist.

Weitere Informationen und Kontakt für Rückfragen

Wenn Sie sich für unser deutsch-tschechisches Dialogformat interessieren oder Fragen haben, können Sie sich gerne an Bildungsreferentin Markéta Knoppik unter m.knoppik@aktion-zivilcourage.de wenden.

Die deutsch-tschechischen Nachbarschaftsgespräche sind ein Gemeinschaftsprojekt der Aktion Zivilcourage e. V. und der Euroregion Elbe/Labe. Das Projekt wird durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

 

Na začátku října, v naší prozatím poslední dvojjazyčné debatě, jsme se zabývali českým předsednictvím v Radě EU a výzvami, které s sebou nese. Společně se třemi odborníky se můžeme ohlédnout za zajímavým debatním večerem.

Jaká je úloha Rady EU?


Katharina Wolfová, předsedkyně Europa-Union Sachsen, večer zahájila představením Rady Evropské unie. Vysvětlila evropský legislativní proces a úkoly zúčastněných institucí. Je důležité rozlišovat mezi Evropskou radou (složenou z hlav států a předsedů vlád) a Radou Evropské unie (složenou z příslušných ministrů). Ta poslední hraje aktivní roli v legislativním procesu. Předsednictví Rady se střídá každých 6 měsíců, přičemž společné tzv. trio-předsednictví složené ze tří členských států EU, které po sobě přebírají předsednictví, je plánováno na jeden a půl roku.

 

Cíle a motto českého předsednictví

Ivo Vacík, referent pro evropské a mezinárodní záležitosti Saské centrály pro občanské vzdělávání (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung), vysvětlil priority českého předsednictví. Česká republika vidí Evroppu jako úkol: příliv uprchlíků je třeba zvládnout a Ukrajině pomoci. Kromě toho musí být vytvořena energetická bezpečnost a hospodářství EU se musí stát méně závislým na antidemokratických a nestabilních státech. Kromě toho musí být posíleny demokratické instituce a evropské hodnoty musí být zastoupeny offline stejně jako on-line. Je také důležité zdůraznit distancování se od vlád Polska a Maďarska, které jsou k EU mnohem kritičtější než Česká republika.

 

Do jaké míry lze těchto cílů dosáhnout?


Předsednictví trvá pouze 6 měsíců. Dr. Thomáš Weiss, vedoucí katedry evropských studií na Univerzitě Karlově v Praze, vnímá předsednictví především jako byrokratickou funkci. Jednání mohou být za určitých podmínek kontrolována, ale nemohou být iniciována. Z tohoto hlediska je třeba nahlížet na stanovené priority jako na PR opatření v rámci zahraniční a domácí politiky. Nicméně je pojmenování cílů důležité, aby bylo možné vysílat významné signály. Česká republika se podle Dr. Weisse považuje za čestného prostředníka, který chce kromě národních zájmů prosazovat i evropské zájmy, za tzv. "zprostředkovatele manželství" v evropském společenství.

 

Jak lze EU posílit navzdory četným výzvám?

Předsednictví Rady dominuje ruská agresivní válka proti Ukrajině. Zejména Polsko, Maďarsko a Česká republika přijaly mnoho uprchlíků, o které je třeba se postarat. Nacionalismus ve státech EU nadále roste, jak v poslední době ukázaly volby v Itálii. A kromě energetické krize by se nemělo zapomínat ani na klimatickou krizi. Jak ale může EU znovu inspirovat lidi?

 

Všichni přítomní se shodují na tom, že je zapotřebí více přeshraničních a mnohojazyčných dialogů, které přivedou všechny zúčastněné strany k jednacímu stolu. Kromě toho musí být konstrukt EU, stejně jako její minulost a hodnoty znovu a znovu srozumitelně vysvětlovány. Velmi konkrétním bodem jsou také aktivně žité partnerství evropských měst, které je také obsahem programu předsednictví Rady. 

 

Další informace a kontakt pro dotazy

Máte-li zájem o náš formát německo-českého dialogu nebo máte-li jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat referentku pro vzdělávání Markétu Knoppik na m.knoppik@aktion-zivilcourage.de.

Německo-české sousedské rozhovory jsou společným projektem Aktion Zivilcourage e. V. a Euroregionu Labe/Labe. Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

Frag uns

Markéta Knoppik

Referentin 

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit 
Weiterbildungsforum Ehrenamt

Tel. 0351 202 983 82
m.knoppik@aktion-zivilcourage.de