Das Debatten- und Dialogformat "Couragiert debattiert" wird bilingual: Mit "Couragiert debattiert: Nachbarschaftsgespräche", plant die Aktion Zivilcourage e.V. eine Veranstaltungsreihe, welche sowohl in deutscher als auch in tschechischer Sprache stattfindet und grenzüberschreitend relevante Themen in Diskussionsveranstaltungen behandelt.

Die Idee

Menschen, die sich aktiv am Gemeinwesen beteiligen, zeichnen eine stabile Demokratie aus. Insbesondere motivierende und positive Erfahrungen fördern Engagement. Dies gilt auch für ländliche, strukturschwache Gebiete, so wie die Grenzregion zwischen Sachsen und Tschechien eine ist. Es soll sichtbar gemacht werden, dass viele Herausforderungen auf beiden Seiten der Grenzen ähnlich sind, wenn nicht sogar gleichen Ursprungs.

Das Ziel 

"Couragiert debattiert: Nachbarschaftsgespräche" hat zum Ziel, einen Austausch und eine Debatte zu aktuellen, gesellschaftspolitischen und grenzüberschreitenden Themen zu eröffnen und zu fördern. Das Projekt möchte Kultur und Zivilgesellschaft auf beiden Seiten der Grenze sowie demokratische Einstellungen, Teilhabe, Handlungskompetenzen sowie die Streitkultur stärken. Das Format [Überschrift]

Um dieses Ziel zu erreichen, werden bis Ende Juni 2022 insgesamt vier Veranstaltungen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet stattfinden, welche simultan gedolmetscht werden. Es werden hybride Veranstaltungen angestrebt, welche sowohl im analogen Raum stattfinden als auch live gestreamt werden. Eine aktive Beteiligung aller Teilnehmenden ist gewünscht. Themen werden u.a. die grenzüberschreitende medizinische Versorgung oder die Zusammenarbeit grenznaher Gemeinden sein. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Die erste Diskussionsveranstaltung ist für Mitte Oktober geplant.

Weitere Informationen

Das Projekt findet in Kooperation mit der Euroregion Labe statt und wird durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Für weitere Informationen können Sie sich an Projektleiterin Markéta Knoppik unter m.knoppik@aktion-zivilcourage.de wenden.

 

Dvoujazyčný formát dialogů: 
Česko-německé rozhovory se sousedy!

Debaty a dialogy pod názvem "Debatujeme kurážně odvážně" budou probíhat dvoujazyčně: Sdružení Aktion Zivilcourage e.V. plánuje řadu akcí nazvanou "Debatujeme kurážně odvážně: rozhovory se sousedy", která se bude konat v češtině i v němčině a zaměří se v diskuzích na přeshraničně relevantní témata.

Idea 

Lidé, kteří se aktivně zapojují do veřejného dění, jsou pilířem stabilní demokracie. Zejména motivující a pozitivní zkušenosti podporují angažovanost. To platí i pro venkovské, strukturně slabé regiony, jakým je také příhraničí mezi Saskem a Českem. Chtěli bychom ukázat, že mnohé výzvy jsou na obou stranách hranice podobné, nebo mají dokonce i stejnou příčinu. 

Cíl 

Řada "Debatujeme kurážně odvážně: rozhovory se sousedy" si klade za cíl otevřít a rozvíjet debatu o aktuálních sociálně politických a přeshraničních tématech. Projekt by chtěl posílit kulturu a občanskou společnost na obou stranách hranice a podporovat demokratické postoje, angažovanost a kompetence k jednání a řešení sporů.

Formát 

Pro dosažení tohoto cíle se do konce června 2022 uskuteční celkem čtyři akce v česko-německém příhraničním regionu, které budou simultánně tlumočeny. Budeme se snažit uspořádat akce v hybridním formátu, to znamená, že se budou konat jak v analogovém prostoru, tak budou živě přenášeny. Aktivní zapojení všech účastníků je žádoucí. Tématy budou m. j. přeshraniční zdravotní péče nebo spolupráce obcí ležících blízko hranice. Zváni budou všichni zájemci z řad občanů. První diskuzní večer je plánován v půli října.

Další informace 

Projekt probíhá v kooperaci s Euroregionem Elbe/Labe a je podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pro další informace se můžete obrátit na vedoucí projektu Markétu Knoppik: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de.